Υποβολή Δηλώσεων 2020
   
     
Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων
Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Καλώς ήλθατε στην Υπηρεσία Υποβολής Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.

Τα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 συνυποβάλλονται. Προκειμένου να υποβληθεί οριστικά η δήλωση Ε1, θα πρέπει προηγουμένως να έχει γίνει υποβολή των εντύπων Ε2 και Ε3, όταν αυτά απαιτούνται.

Σε περίπτωση συζύγων/μερών συμφώνου συμβίωσης και εφόσον η σύζυγος / το μέρος συμφώνου συμβίωσης υποχρεούται στην υποβολή Δήλωσης Ε3, η υποβολή πρέπει να γίνει με τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης(user name & password).

Εφόσον το έντυπο Ε3 συμπληρώνεται υποχρεωτικά από λογιστή - φοροτεχνικό, υποβάλλεται αποκλειστικά με τους κωδικούς πρόσβασης(user name & password) του λογιστή - φοροτεχνικού και όχι με τους κωδικούς του επιχειρηματία.

Επισημαίνεται ότι έχετε την δυνατότητα να υποβάλετε αρχική ή τροποποιητική δήλωση ηλεκτρονικά από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής

Eφόσον έχετε πιστοποιηθεί από το TAXISnet, μπορείτε να εκτυπώσετε:
1. τις Δηλώσεις Ε1 και τα Εκκαθαριστικά Σημειώματα Φόρου Εισοδήματος για τα οικ. έτη 2003 έως και 2013, την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου για το οικ. έτος 2014 και την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου για τα φορολογικά έτη 2014 και εφεξής ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής (Δ.Ο.Υ. / Ηλεκτρονικά).
2. τα Έντυπα Ε2 & Ε3 που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά για τα οικ. έτη 2006 έως 2014 και για τα φορολογικά έτη 2014 και εφεξής.

Οι εκτυπώσεις των εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ακριβή αντίγραφα, όταν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων (ΦΕΚ 163Β/13-2-2006).

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για Internet Explorer, Firefox.