Κατάλογος Πιστοποιημένων Εκτιμητών

Επιλεξτε την κατηγορία εκτιμητών (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα) για να δείτε τον κατάλογο

Στήλη Κλάδος Εκτιμήσεων
A Ακίνητα (ιδίως οικόπεδα, γεωργικές εκτάσεις, κτίρια, διαμερίσματα, καταστήματα, τεχνικά έργα κ.α.)
Β Μηχανολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (ιδίως μηχανήματα, γραμμές παραγωγής, εργοστάσια, μεταφορικά μέσα κ.α.)
Γ Επιχειρήσεις και άυλα αγαθά (ιδίως μετοχές, εφευρέσεις, βιομηχανικά σχέδια, αστικό όνομα, φήμη κ.α.)
Δ Κινητά κάθε είδους (ιδίως έργα τέχνης, τιμαλφή, έπιπλα, οικοσκευή, βιβλία, νομίσματα, αντίκες κ.α.)